Pravidla služby

Pravidla poskytovaných služeb

1 | Provozovatelem internetové služby www.lifestorieapp.com, jejích variant a obslužných počítačových programů (dále „LifeStorie“ nebo „služba“), je společnost Mystorie s.r.o. se sídlem Čs. armády 251, 263 01 Dobříš, IČ: 175 77 888, DIČ: CZ175 77 888, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka C 373185 (dále jen „provozovatel“).

2 | Pro vstup či využití určitých součástí stránek a služeb LifeStorie je vyžadována registrace (vytvoření účtu), zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek LifeStorie (dále také jen „uživatel“), který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat. Uživatel výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb.

3 | Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a dále si vyhrazuje právo, že v případě jejich nesdělení může dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

4 | Uživatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování službyLifeStorie (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatnýmzpůsobem porušily podmínky této služby. Za tímto účelem povede provozovatel v nezbytně nutnémrozsahu evidenci takových osob, a to dle příslušných právních předpisů.

5 | Uživatel je povinen při registraci sdělovat pouze údaje, které jsou založené na pravdě.

6 | Pro registraci je využíván formulář na přihlášení, který je zpřístupněn na stránce s pravidly včetněpokynů k jeho vyplnění a odeslání.

7 | Registrace není zpoplatněna.

8 | Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při vytvoření účtu uživatelem LifeStorie a to kliknutím napříslušné tlačítko.

9 | Provozovatel umožní uživateli uložení, zpracování a sdílení jím uloženého obsahu stránek (zejménafotografie, obrázky, texty, videozáznamy), tedy poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačníspolečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“). Za ukládaný obsah vrámci služby plně odpovídá uživatel.

10 | Uživatel ukládá obsah na LifeStorie do alb, které se může skládat z neomezených položek obsahu.

11 | Uživatel tímto provozovateli prohlašuje, že bez předchozího písemného souhlasu provozovatelenebude LifeStorie využívat pro podnikatelskou činnost. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílatnevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadněpřipomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu(phishing apod.). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz služby nebo provádět jiné útoky na server, na kterém je služba provozována ani nesmí být při takové činnostinápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který byomezoval v užívání služby další uživatele či jinak omezoval poskytování služby. Uživatel zejménanesmí server, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

12 | Uživatel LifeStorie souhlasí s tím, že na LifeStorie umístí pouze obsah, jehož je autorem nebo jehožautor poskytl uživateli souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictvím služby LifeStorie a prohlašujeprovozovateli, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu prostřednictvím LifeStorie nebudouneoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob(např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

13 | Na LifeStorie tedy není zejména povoleno umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod,ústavu a ostatní zákony České republiky) a dobré mravy.

V souladu s nařízením (EU) č. 2021/784 ze dne 9. dubna 2021, o potírání šíření teroristického obsahu online, tímto informujeme uživatele, že je – vedle dalších omezení uvedených v těchto podmínkách – zakázáno, jakkoliv šířit prostřednictvím naší služby teroristický obsah. Tímto obsahem se rozumímateriál, který:

  • podněcuje ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 1 písm. a) až i) směrnice(EU) 2017/541, pokud takový materiál přímo či nepřímo, například formou glorifikace teroristickýchčinů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává tím nebezpečí, že může být jeden čivíce takových trestných činů spáchán
  • získává osobu nebo skupinu osob ke spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541
  • získává osobu nebo skupinu osob k účasti na činnostech teroristické skupiny ve smyslu čl. 4 písm. b)směrnice (EU) 2017/541
  • poskytuje návod k výrobě nebo použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých činebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání nebopřispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 1 písm. a) až i) směrnice(EU) 2017/541
  • vyhrožuje spácháním některého z trestných činů uvedených v čl. 3 1 písm. a) až i) směrnice (EU)2017/541

S ohledem na charakter naší služby a aktuální rizika nejsou přijata žádná zvláštní opatření k boji protiteroristickému obsahu, včetně používání automatizovaných nástrojů. Pokud by došlo k neoprávněnémuodstranění obsahu chybně označeného za teroristický z naší služby nebo znemožnění přístupu k němu,může uživatel, který takový obsah sdílel, podat stížnost týkající se odstranění takového obsahu neboznemožnění přístupu k němu s žádostí o jeho obnovení nebo znovu umožnění přístupu k němu, a tobuď v rámci kontaktů na administrátory naší služby nebo centrálně na e-mail: info@lifestorieapp.com

Upozorňujeme, že podle čl. 4 odst. 4 nařízením (EU) č. 2021/784 jsou uživatelé oprávněni do 48 hodin od obdržení informace podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení podat příslušnému orgánu členskéhostátu, v němž má naše společnost hlavní provozovnu (tj. příslušnému orgánu České republiky), odůvodněnou žádost o přezkum příkazu k odstranění (ve smyslu odstavce 3 prvního pododstavcetohoto článku).

14 | Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost uživatelů jeho služby. Provozovatel je oprávněn (avšak nikolivpovinen) provádět preventivní kontrolu obsahu ukládaného nebo šířeného uživatelem v rámci služby.V případě, že by tento obsah mohl porušit tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy nebodobré mravy, či byl v rozporu se zájmy provozovatele, je provozovatel oprávněn tyto informacesmazat či zabránit jejich šíření anebo ukončit poskytování takové služby příslušnému uživateli. Vpřípadě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem vrámci služby bude vůči provozovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je provozovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah uložený nebo šířený uživatelem v rámci služby, případněoznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy.

15 | Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem na LifeStorie je protiprávní, resp. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýtoobsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace znepřístupnit a od poskytování služebpříslušnému uživateli ukončit, případně oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy.

16 | Objem uloženého, zpracovávaného a provozovaného obsahu je omezen na velikost přidělenéhodiskového prostoru podle provozovatelem nastavených parametrů LifeStorie.

17 | Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry azpůsob používání LifeStorie.

18 | Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.

19 | Provozovatel je oprávněn poskytování služeb LifeStorie uživateli jednostranně ukončit, a to výpovědídoručenou uživateli na adresu jeho elektronické pošty, přičemž výpovědní lhůta činí 5 dní od datadoručení. V případě ukončení z důvodu porušení těchto pravidel může být ukončení služby či jejídočasné znepřístupnění provedeno bez dalšího, aniž by musel být uživatel předem informován.Uživatel může svůj účet na LifeStorie kdykoliv zrušit.

20 | Smluvní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí českým právem. Provozovatel je oprávněn kpodnikání na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

21 | Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. V případě, že dojde mezi provozovatelem aspotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodařívyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporuurčenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz,Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízenaEvropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

22 | Provozovatel je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro uživatele návštěvníky LifeStorie závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného provozovatelem.

Datum 7.11.2022

Stáhněte si naší aplikaci
LifeStorie
Search