Všeobecné obchodní podmínky Mystorie s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Mystorie s.r.o. pro prodej služeb (členství s kapacitou dat) s platností od 7. 11. 2022.

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Mystorie s.r.o., IČO: 175 77 888, sídlem Čs. armády 251, 263 01 Dobříš, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka C 373185, založené podle práva České republiky (dále jen „LifeStorie“), upravují vztahy mezi LifeStorie a Uživatelem v souvislosti s poskytováním softwarových nebo jiných produktů vytvořených a nabízených LifeStorie (dále jen „produkt“).

Kontakty LifeStorie:

 • Obecné dotazy – produkty, ceny: info@lifestorieapp.com
 • Objednávky, reklamace: info@lifestorieapp.com
 • Technická a uživatelská podpora: info@lifestorieapp.com

 LifeStorie úplatně poskytuje produkt, přičemž:

 • „Spotřebitelem“ se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s LifeStorie nebo s ním jinak jedná.
 • „Organizací“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se LifeStorie uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná v souvislosti s vlastní podnikatelskou nebo jinou činností, v rámci samostatného výkonu svého povolání anebo jménem či na účet organizace. Pokud kupující v objednávce uvede identifikační číslo organizace (IČO), bere na vědomí, že se na něj v těchto VOP vztahují pravidla pro organizace. Pokud smlouvu s LifeStorie uzavírá fyzická osoba jako zástupce právnické nebo fyzické osoby (například jménem svého zaměstnavatele), pak uzavřením této smlouvy prohlašuje, že má oprávnění za tuto osobu činit právní jednání a přijímat závazky ve smlouvě obsažené.

Informace o produktu a ceně uváděné LifeStorie jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků platných v ČR, nezahrnují však náklady na doručení.

Kupující bere na vědomí, že konečné ceny produktů mohou být uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Z toho důvodu může v konkrétních případech v konečném součtu cen současně objednávaných produktů docházet k nepatrným rozdílům od prostého součtu uvedených cen.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Není-li LifeStorie uvedeno jinak, na případné dárky a jiné bonusy, které LifeStorie věnuje Kupujícímu k objednávaným produktům, se nevtahuje odpovědnost za vady popsaná níže.

2. Objednávka, uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy LifeStorie Kupujícímu potvrdí objednávku. Uzavřením smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

Kupující si je vědom, že koupí produktů z obchodní nabídky LifeStorie mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log ani jiných zákonem chráněných označení náležících LifeStorie či jeho obchodním partnerům, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou ujednáno jinak.

3. Doručení produktu

LifeStorie se zavazuje, že Kupujícímu předá produkt a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo (pokud zahrnuje hmotnou věc) a užívat jej, a to prostřednictvím fyzického předání, sítě internet nebo jiným dohodnutým způsobem, a je-li produktem nebo zahrnuje-li produkt autorské dílo, umožní mu nabýt licenci k jeho užívání. LifeStorie produkt předá v ujednaném množství. Kvalita a provedení budou odpovídat informacím o produktu uváděných LifeStorie.

Doručovací doba závisí na povaze objednaného produktu a způsobu dopravy, který si Kupující zvolí. Je uvedena u jednotlivých produktů na internetových stránkách LifeStorie.

Povinnost předat produkt Kupujícímu splní LifeStorie tím, že Kupujícímu umožní s produktem nakládat v místě plnění a Kupujícího o této skutečnosti včas informuje.

Kupující je povinen produkt převzít a zaplatit. Kupující se stane vlastníkem produktu, a v případě digitálního obsahu držitelem licence teprve úplným zaplacením kupní ceny LifeStorie.

Je-li produktem digitální obsah, předá LifeStorie produkt elektronickou cestou. Autorizaci k užívání obsahu poskytne LifeStorie Kupujícímu ve formě kódu zaslaného e-mailem, dodaného na tiskovině nebo přímým vložením na LifeStorie účet zvolený Kupujícím, jehož využíváním je podmíněno užívání produktu. Vyžaduje-li digitální obsah přenos nebo instalaci na počítače, umožní LifeStorie Kupujícímu stažení tohoto obsahu.

Je-li Kupujícím Organizace, může LifeStorie nebo jeho obchodní partner podmiňovat vydání produktu předložením osobního dokladu osoby, která produkt přebírá, nebo plné moci udělené statutárním zástupcem Organizace této osobě (není-li tato osoba sama statutárním zástupcem).

Doklady k produktu, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle LifeStorie Kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí produktu Kupujícím. Není-li ujednáno jinak, předává LifeStorie Kupujícímu doklady v elektronické podobě. Daňový doklad je v takovém případě ve formátu PDF a je opatřen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném certifikátu a splňuje veškeré právní náležitosti ČR a směrnice EU.

Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu LifeStorie v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit.

 1. Ceník

Jednotlivci:

 • 1 GB – free
 • 10 GB – 49 Kč/měsíc
 • 30 GB – 99 Kč/měsíc
 • 50 GB – 149 Kč/měsíc
 • 100 GB – 249 Kč/měsíc

 

5. Dostupné způsoby dopravy

1.Způsob dopravy

Cena vč. DPH

Poznámka

Předání prostřednictvím internetu

zdarma

pouze pro software nebo jiný digitální obsah bez hmotného nosiče

2.Přijímané platby

Způsob platby

Cena vč. DPH

Apple pay

zdarma

Google Pay

zdarma

Pokud Kupující v objednávce nebo kdykoli poté v LifeStorie účtu zvolí možnost uložení zvoleného způsobu platby i pro následující objednávky (dostupná jen pro vybrané způsoby on-line platby), uloží LifeStorie platební údaje Kupujícího na zabezpečeném serveru. LifeStorie je oprávněn využívat těchto platebních údajů pouze pro úhradu produktů vědomě objednaných Kupujícím. 

6. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním produktu.

Kupujícím je Spotřebitel

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu nebo telefonu do 14 dnů od převzetí produktu nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí produktu či provedení platby.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, je-li objednávaným produktem:

 • služba, kterou LifeStorie poskytnul s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy;

Odstoupení od smlouvy Spotřebitel LifeStorie zašle nebo předá v uvedené lhůtě. Nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení produktu.

LifeStorie je povinen Spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně produktu a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Spotřebitele přijal. Nabízí-li LifeStorie v rámci určitého způsobu dodání produktů několik možností, je povinen Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Náklady spojené s navrácením produktu nese Spotřebitel.

Pokud byl součástí objednávky dárek nebo jiný bonus věnovaný Kupujícímu LifeStorie, je Kupující povinen zdržet se jakéhokoli nakládání s ním a LifeStorie je oprávněn technickými prostředky Kupujícímu v nakládání s bonusem zabránit (např. deaktivací vydané licence, znepřístupněním on-line služby). Nebude-li bonus Kupujícím vrácen, bude jeho hodnota brána jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Nebude-li vrácení bonusu možné (např. z důvodu jeho spotřebování nebo neodebratelnosti), vzniká LifeStorie právo na finanční náhradu ve výši obvyklé ceny bonusu.

Kupujícím je Organizace

Organizace může odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu nebo telefonu v případě, že LifeStorie smlouvu neplní, je v prodlení s dodáním produktu více než 31 dnů nebo dodaný produkt vykazuje podstatnou vadu.

Odstoupení musí být písemné. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení produktu.

LifeStorie je povinen Organizaci vrátit částku plně odpovídající ceně produktu a do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Organizace přijal.

Odstoupení od smlouvy LifeStorie

LifeStorie může odstoupit od smlouvy z důvodu:

 • podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího, zejména prodlení s úhradou ceny nebo její části;
 • prodlení s plněním jakýchkoli jiných závazků vůči LifeStorie ze strany Kupujícího;
 • svého odstoupení od licenčního ujednání k softwaru nebo jinému digitálnímu obsahu uzavřeného s Kupujícím k témuž produktu.

Odstoupí-li LifeStorie od smlouvy, má Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny za objednaný produkt. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího je však LifeStorie oprávněn započíst prokazatelné pohledávky vzniklé v důsledku porušení povinností Kupujícím (např. škody nebo zvýšené náklady) proti pohledávce Kupujícího. Je-li důvodem odstoupení od smlouvy odstoupení od licenčního ujednání LifeStorie z důvodu porušení povinnosti Kupujícím, není LifeStorie povinen Kupujícímu zaplacenou cenu ani její poměrnou část vracet.

7. Odpovědnost za vady, záruka na jakost

LifeStorie Kupujícímu odpovídá, že produkt v okamžiku převzetí Kupujícím nemá vady, zejména že:

 • produkt má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které LifeStorie popsal ve své nabídce nebo které Kupující mohl očekávat s ohledem na povahu a účel produktu;
 • produkt se hodí k účelu, který pro jeho použití LifeStorie uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá;
 • produkt je v odpovídajícím množství, obvyklém provedení a jakosti;
 • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí produktu, má se za to, že vada existovala již při převzetí.

Za vadu se nepovažují případy, kdy došlo k:

 • jakékoli vadě produktu vzniklé v důsledku jeho použití společně s jinou věcí, která není s produktem kompatibilní nebo jakkoli omezuje jeho funkčnost;
 • závadě na softwaru nebo jiném digitálním obsahu, u nějž Kupující není schopen doložit své právo k legálnímu užívání (licenci).

U produktů prodávaných za nižší cenu LifeStorie neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Kupující bere na vědomí, že odpovědnost LifeStorie za vady u softwaru nebo jiného digitálního obsahu může být omezena licenčním ujednáním k tomuto obsahu.

LifeStorie odpovídá za vady vzniklé po převzetí produktu v 24měsíční záruční lhůtě nebo v době použitelnosti uvedené v nabídce, na obalu produktu nebo v připojeném návodu. Lhůta končí stejný den v měsíci, tj. se stejným číslem, které platilo v den převzetí produktu, jen o příslušný počet měsíců později.

V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (podle charakteru vady):

 • odstranění vady dodáním nového produktu bez vady nebo dodáním chybějícího produktu;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (podle charakteru vady), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má produkt větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu produktu nebo odstoupení od smlouvy.

Kupující může u LifeStorie uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí produktu podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nového produktu bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna produktu možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

LifeStorie není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě produktu věděl nebo ji sám způsobil.

8. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u LifeStorie nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen při oznámení vady sdělit LifeStorie, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Kupujícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup produktu (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení produktu LifeStorie nebo do místa určeného k opravě. Produkt by měl být při přepravě zabalen ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, měl by být čistý a kompletní.

LifeStorie je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, LifeStorie vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li LifeStorie odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně produktu nebo jeho části, uplatní se odpovědnost LifeStorie, jako by šlo o koupi nového produktu nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se LifeStorie o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 1. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů jsou popsány v samostatném dokumentu Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji.

10. Řešení sporů

Případné spory mezi LifeStorie a Kupujícím řeší obecné soudy České republiky.

Kupující, který je Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět a vykonává dozor nad dodržováním zákona, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se LifeStorie vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u LifeStorie poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), a dalšími právními předpisy.

Tyto VOP platí od 7.11.2022.

Stáhněte si naší aplikaci
LifeStorie
Search